Ydelser

Kinisi Consulting tilbyder rådgivning og bistand indenfor tre hovedområder. It-forandring. organisatorisk forandring og social (og samfundsmæssig) forandring. Metoder og tilgange kan være forskellige fra område til område, men fælles for alle tre områder er, at der tilstræbes så lidt skrivebordsrådgivning som overhovedet muligt, og maksimal grad af involvering og dialog, således at forandringen sker sammen med målgruppen; ledelsen,

medarbejderne eller borgerne.

 

”Der er ikke en magisk kur eller en ’One Size Fits All’-tilgang,

der virker, når vi taler forandringsledelse.

Det er her-og-nu-situationen; udfordringen og behovet,

 der dikterer processen – aldrig teorien!”

IT forandring

Som mange andre konsulenthuse ser Kinisi det som en central udfordring at forbinde forretningskrav og -strategi med teknologi og digitalisering. Det er der god fornuft i. Teknologien spiller en stadigt større rolle i snart talt hver eneste forretning uanset branche. Salgsmål og udviklingsmål kan ikke indfries uden en plan for udnyttelse af de teknologiske muligheder. Det gælder effektive arbejdsgange, effektiv videndeling, målrettet markedsføring og synliggørelse mv. Så ingen tvivl om det.

Kinisi er dog af den opfattelse, at der som forudsætning for et lykkeligt møde mellem forretning og it, er nødt til at være fokus på strategiens møde med organisationen, visionens møde med virkeligheden og på lederens møde med medarbejderne og deres hverdag på arbejdspladsen. Med det fokus vil et forandringsprojekt, der forbinder forretning og teknologi, have gunstige vilkår.

 

Kinisi Consulting har mange års erfaring med traditionel It-rådgivning. Det drejer sig om alt fra strategiarbejde og anskaffelsesopgaver, over behovsafdækning og procesanalyse, til kravspecifikation, leverandørstyring, projektledelse, risikostyring mv. Udover de klassiske ydelser indenfor It-rådgivning har Kinisi fokus på de mere bløde aspekter af It-forandring, fordi det kan være med til at sikre projektets gennemførsel og en bedre bundlinje i It-projekterne. Det drejer sig blandt andet om:

 

”Den største udfordring i It-projekter er ikke altid at få teknikken til at virke
men at træffe de gode valg og få samarbejdet i projektet til at virke.
Og så ikke mindst at gøre forandringen meningsfuld for dem,
der skal agere i den nye virkelighed.”

 • Etablering af evne til forandring

  Når viljen til forandring er etableret, er det helt centralt, at der fokuseres på evner og kompetencer. Modvillighed i forhold til forandring skyldes udover manglende kommunikation og forståelse oftest uvished i forhold til egne evner. Kommuniker derfor kompetenceudvikling som projektets ansvar og sørg for at klæde organisationen på til den nye verden, de skal til at agere i. Udover kommunikation og involvering, sker det via kurser, floorwalk, train-the-trainer sessioner med videre.

   

 • Meningsskabelse og imødekommelse af kritik

  Meningsskabelse og imødekommelse af kritik som konstruktivt input via åbne møder, kick-off-seminarer, involverende teater mv.

 • Planlægning og eksekvering

  Med udgangspunkt i det konkrete forandringsprojekt planlægges og eksekveres forandringsindsatsen. Det vil sædvanligvis udmønte sig i en Change Management Plan, der anviser change-aktiviteter indenfor centrale områder, så som strategi, kommunikation, kultur, processer, kompetenceudvikling og fastholdelse. Forandringsledelse er ikke et alternativ men en vigtig del af projektledelse. I store projekter kan opgaven med fordel bemandes med et dedikeret change-team, der varetager den organisatoriske implementering i de enkelte afdelinger/lokationer mv.

 • Involvering af medarbejdere/interessenter

  Via workshops, gå-hjem-møder og webinars indhentes ideer og holdninger fra relevante stakeholders - interne som eksterne. Dermed sikres en bred forankring af projektet. Der etableres eventuelt en følgegruppe, som løbende involveres for at sikre at projektet er på sporet i forhold til ønsker og krav fra dem, der skal anvende eller betjenes af løsningen.

 • Etablering af en sund projektkultur

  En åben og stærk projektkultur er essentiel for et it-projekts succes. Ved indledende at afholde et kick-off seminar, der forventningsafstemmer og tydeliggør muligheder og faldgruber højnes chancen for en succesfuld implementering. Er et projekt ved at kuldsejle grundet en fastlåst og ukonstruktiv projektkultur foreslås et halvdags-arrangement med fokus på at få renset luften og  få skabt nye fælles mål for projektet.

   

 • Etablering af vilje til forandring

  Ved at indrage medarbejderne og ved at gøre formålet og nødvendigehden af projektet klart for dem, skabes der grobund for en forandring, der er forankret hos medarbejderne. Det skal ikke nødvendigvis være lysten der driver værket. Forandringer kan være nødvendige. Men via involverende workshops, kommunikation og dialog kan der skabes en vilje til forandring, der er meget mere end blot penge værd.

Kinisi’s kernekompetence indenfor It forandring er Enterprise Content Management dækkende Videndelingssystemer (ESDH/Document Management), CRM-systemer og Information- og Record Management. Både i den

offentlige og private sektor.

Organisatorisk forandring

’Hvis naturen afviger fra kortet, er det naturen, der har fat i den lange ende’

Hvad betyder det? Det betyder, at hvis du følger kortet og alligevel farer vild, så er det ikke naturen, du skal brokke dig over. Det er kortet, der ikke afspejler naturen eller er tydeligt nok i sine anvisninger.

Overført til din virksomhed betyder det, at uanset hvor overbevisende en forretningsstrategi eller projektplan du har udarbejdet, så er den ikke realiserbar medmindre den starter, der hvor organisationen befinder sig. Og medmindre den er til at forstå og giver mening for medarbejderne. Medarbejderne er nøglen, og rammerne, tonen og højden til loftet er essentielle faktorer, hvis store ord skal blive til mere end varme luftstrømme og afstedkomme succesfuld forandring.

Organisatorisk forandring

’Hvis naturen afviger fra kortet, er det naturen, der har fat i den lange ende’

Hvad betyder det? Det betyder, at hvis du følger kortet og alligevel farer vild, så er det ikke naturen, du skal brokke dig over. Det er kortet, der ikke afspejler naturen eller er tydeligt nok i sine anvisninger.
Overført til din virksomhed betyder det, at uanset hvor overbevisende en forretningsstrategi eller projektplan du har udarbejdet, så er den ikke realiserbar medmindre den starter, der hvor organisationen befinder sig. Og medmindre den er til at forstå og giver mening for medarbejderne. Medarbejderne er nøglen, og rammerne, tonen og højden til loftet er essentielle faktorer, hvis store ord skal blive til mere end varme luftstrømme og afstedkomme succesfuld forandring.

”Det hedder sig, at medarbejderne skal være forandringsparate. Men tit er det ledelsen, der skal turde give slip, så resultatet ikke er defineret på forhånd. Mange medarbejdere er parate til både forundring og forandring, hvis blot de bliver hørt og forstår baggrunden for bevægelsen.”

Kinisi Consulting vender aldrig en organisation på hovedet. Det er vi hverken store nok til, eller har rådgivningsfagligt belæg for. Kinisi kan derimod hjælpe med at få ønskede eller vedtagne forandringer til at give mening via forandringsledelse baseret på kommunikation, dialog og involvering. Yderligere kan vi være med til at inspirere ledelse og medarbejdere via seminarer og workshops, der fokuserer på trivsel, tillid og plads til at afprøve og fejle. Alt sammen værktøjer, der kan være med til at flytte en virksomhed fra at være reaktiv til at være proaktiv. Bevægelsen fra topstyret brandslukning til delagtiggørelse af medarbejderne i form af uddelegering og etablering af fælles ejerskab for en fælles vision. Det kan ske via:

Kinisi arbejder ofte sammen med andre konsulenthuse, når det drejer sig om organisatorisk forandring, og det er altid kundens behov, der er styrende for valg af tilgang.

Social forandring

Social forandring handler om at nedbryde den dem-og-os tendens, der hersker i vores samfund. Det handler om at møde folk, hvor de er med respekt og nysgerrighed.

Social forandring er et eksperiment i Kinisi Consulting, der udspringer af et ønske om at gøre en samfundsmæssig forskel. Derfor vil vi i samarbejde med kommuner, boligforeninger, skoler, myndigheder og interesseorganisationer forsøge at give stemme og nye veje til mennesker, der lever på kanten af samfundet eller i en samfundsmæssig kontekst, der er uholdbar for en eller flere parter.

 

”Alle har brug for at være en del af et fælleskab og føler man sig ekskluderet af ét fælleskab, så finder man et andet. Hvis vi vil et større og mere rummeligt fællesskab, er vi nødt til at komme op af skyttegravene, møde og lytte til hinanden - forsøge at sætte os i de andres sted. Det kan være både følsomt og risikabelt men nødvendigt.

Vi skal tage vare på hinanden.”

 

Et socialt forandringsprojekt kan strække sig over kortere eller længere tid og have forskelligt fokus og indhold. Det kan være:

 • Én-dags-arrangementer med fokus på fælles involverende aktiviteter

  Én-dags-arrangementer med fokus på fælles involverende aktiviteter – det kunne være med udgangspunkt i kommunikationsøvelser og teater, eller musikalsk aktivitet såsom sang eller stomp

 • Længevarende forløb

  Længevarende forløb med det formål at involvere og aktivere deltagerne på tværs af forskelligheder og eventuelle barrierer. Det kunne være med det formål at:

   

  • Forberede og afvikle en temadag i samarbejde med målgruppen.
  • Udvikle af en teater- eller musikforestilling i samarbejde med målgruppen.
  • Kortlægge udfordringer, holdninger og problemstillinger som målgruppen ser dem, og indhente input og gode ideer til, hvordan udfordringerne kan imødegås.

Det er vores overbevisning, at det generelle mantra om, at succesfuld forandring kræver henholdsvis Vilje og evne til forandring, er lige så gyldigt i sociale og samfundsmæssige sammenhænge, som det er i mere traditionelle forandringsprojekter.

 

Vilje til forandring etableres gennem involvering og dialog, således at dem der kæmper eller kæmpes med selv får lov til at definere udfordringer og målsætning. Det er helt centralt, at det ikke er andre – en myndighed eller en politisk instans - der har defineret problemet og anvist ønsket udfald på forhånd. Derudover skal viljen etableres gennem leg, afprøvning, identifikation, humor og samarbejde.

 

Evnen til forandring følger ofte med viljen til forandring. Det er ikke sjældent, at oceaner af energi og uindfriede kompetencer kan udfolde sig og vækkes til live, hvis først man er blevet involveret og lysten dermed er til stede. Andre gange kan opbygning af evner og kompetencer kræve politiske og økonomisk tiltag. Det kan dreje sig om uddannelsesmæssige eller sociale tilbud, praktikpladser, tværkulturelle arrangementer eller noget helt fjerde. Også her er det centralt, at mulighederne ikke er afgrænset på forhånd med den risiko, at det ikke er alle ønskede muligheder, der kan afprøves.

 

Afdækning af, hvad der skal til for at skabe reel og blivende forandring, vil sædvanligvis være en del af et socialt forandringsprojekt.

 

Kinisi Consulting

Business in Movement

Mobil: +45 2092 0799

E-mail: tmb@kinisi.dk

Syrenstien 5

2720 Vanløse